Verenigde Hengelsport Regio Dordt

Opgericht 8 september 1987

Reserveringen

Voor het vissen op de Elzen (Viersprong) is een aparte vergunning vereist. Deze is hier kosteloos verkrijgbaar voor Verenigde Hengelsport Regio Dordt leden (Dit ben je als je een vispas van de VHRD hebt. Dus NIET als je een witte kaart/losse gemeentevergunning hebt gekocht als extra bij je vispas van een andere vereniging!)

Reservering is mogelijk op deze pagina. Om te kunnen reserveren is het nodig om in te loggen:
Alleen kijken of er nog plaats is kan hier

 

Verstoring

Houder dient zich te onthouden van het vangen van vogels en van alle handelingen die zouden kunnen leiden tot verstoring van de rust op en rond het water en tot het verstoren van vogelnesten in het bijzonder.

Aanwijzingen.

Houder is verplicht zich ter zake van het gebruik van deze vergunning te gedragen naar de aanwijzingen , welke door of vanwege Staatsbosbeheer worden gegeven.

Aanvaarding.

1 Houder kent het water volkomen. Houder heeft derhalve nimmer aanspraak op schadevergoeding ter zake van verkeerde opgaaf van grootte, aard of belending van het water, waarop deze vergunning betrekking heeft.

2 Houder kan evenmin vermindering , kwijtschelding of teruggave van de vergoeding vorderen voor schade of onheilen , hoe ook genaamd, door gewone of buitengewone , voorziene of onvoorziene omstandigheden veroorzaakt.

Schade en vrijwaring.

1 Alle werken of eigendommen van Staatsbosbeheer , welke ten gevolge van het gebruik van deze vergunning mochten worden beschadigd , moeten door en op kosten van houder op eerste aanschrijving van Staatsbosbeheer binnen de daarbij te bepalen termijn tot diens genoegen worden hersteld, bij gebreke waarvan Staatsbosbeheer de bevoegdheid heeft om het nodigde te verrichten op kosten van de houder, zonder dat daartoe een rechtelijke machtiging zal zijn vereist.

2 Houder doet afstand van alle aanspraken , welke hij tegenover Staatsbosbeheer zou kunnen doen gelden voor uit het gebruik van deze vergunning door welke oorzaak voortvloeiende schade, die mocht worden toegebracht aan de door houder aangebrachte werken of andere hem toebehorende goederen, tenzij deze schade is ontstaan door grove schuld van Staatsbosbeheer.

3 Houder vrijwaart Staatsbosbeheer tegen alle aanspraken van derden op vergoeding wegens schade hoe ook genaamd, of onheil aan personen overkomen, voor zover die schade of dat onheil voortvloeit of verband houdt met deze vergunning, tenzij Staatsbosbeheer nalatigheid kan worden verweten.

Afval en andere voorwerpen.

1 Houder verplicht zich geen afval in of bij het water te laten.

2 Tenten, windschermen, honden en voorwerpen die voor de uitoefening van de visserij niet strikt noodzakelijk zijn, zijn op en rond het water niet toegestaan.

Toegang.

Houder is gehouden via de kortste en/of minst bezwaarlijke weg te komen en te gaan naar en van het water, tenzij anders is overeengekomen.

Intrekking vergunning.

Staatsbosbeheer heeft het recht deze vergunning tegen elk gewenst tijdstip tussentijds in te trekken indien houder zijn verplichtingen , na behoorlijk gedane waarschuwing, niet binnen de daarbij gestelde termijn ten volle nakomt.

 

Bijzondere voorwaarden.

De volgende bijzondere voorwaarden zijn op deze vergunning van toepassing.

Vissers dienen te allen tijde deze overeenkomst te kunnen overleggen.

Het is niet toegestaan vis uit te zetten.

Het is niet toegestaan vis te onttrekken.

Karpervissers mogen met maximaal twee hengels tegelijk vissen.

(Advertentie)

visplanner2Met VISplanner zie u direct op Google Maps kaart waar u met uw VISpas(sen) wel en niet mag vissen. Er is uitgebreide informatie over het water beschikbaar. Daarnaast ziet u eenvoudig waar er handige visvoorzieningen in de buurt zijn.

Download nu uw mobiele VISplanner app. Onmisbaar voor onderweg!

Voor Iphone

Voor Android

VISpas

Met de VISpas kun je vissen in alle wateren die in de bijbehorende Lijsten van Viswateren zijn ingebracht. Let op: de VISpas is geldig tot en met 31 december van het lopende jaar.

Wie is online

We hebben 50 gasten en geen leden online