Verenigde Hengelsport Regio Dordt

Opgericht 1 December 2018

Voor het vissen op de Elzen (Viersprong) is een aparte vergunning vereist. Deze is hier kosteloos verkrijgbaar voor Verenigde Hengelsport Regio Dordt leden (Dit ben je als je een vispas van de VHRD hebt. Dus NIET als je een witte kaart/losse gemeentevergunning hebt gekocht als extra bij je vispas van een andere vereniging!)

Reservering is mogelijk op deze pagina. Om te kunnen reserveren is het nodig om in te loggen:
Alleen kijken of er nog plaats is kan hier

Let op, als je wilt inloggen en je bent niet zeker of je je wachtwoord nog weet: GA NIET PROBEREN, maar vraag gewoon een nieuw wachtwoord aan. Na drie keer inloggen met een verkeerd wachtwoord wordt je toegang geblokkeerd.

LET OP!!

U dient het regelement ten alletijden te kunnen tonen met een controle!!
Tip: Print het uit of neem contact op via de site zodat het naar u toe gemailt kan worden!

 

Reglement voor de 4 sprong

Object de elzen

Relatie nummer:21134

Overeenkomst nummer: 157486

Versie nummer FO 201ON171

Verleent middels deze vergunning aan :

De Verenigde hengelsport Regio Dordt statutair gevestigd te Dordrecht met bezoek adres Kaptijnweg 133 , 3318EG Dordrecht

Post adres: Burg de Roostraat 14 3319 CC Dordrecht hier na te noemen houder.

Toestemming om te mogen vissen in de hierna genoemde wateren eigendom van Staats bosbeheer onder de volgende voor waarden:

Houder heeft uitsluitend toestemming om te mogen vissen in de hierna genoemde water de 4 Sprong .

Deze vergunning heeft een  looptijd van 3 jaar.Telling begindatum 1 jan 2019 en eind datum 31 dec 2021.

Houder dient zich te onthouden van vangen van vogels en van alle handelingen die zouden kunnen leiden tot verstoring van de rust op en rond het water in het algemeen en tot het verstoren van vogel nesten in het bijzonder.

Houder is verplicht zich ter zake van het gebruik van deze vergunning te gedragen naar de aanwijzingen welke door of van wegen Staats Bosbeheer worden gegeven .

Houder kent het water volkomen . Houder heeft derhalve nimmer aanspraak op schade vergoeding ter zake van verkeerde opgaaf van grootte aard of belending van het water waarop deze vergunning betrekking heeft .

Houder kan evenmin vermindering kwijtschelding of teruggave van de vergoeding vorderen voor schade of onheilen hoe ook genaamd door gewone of buiten gewone voorziene of on voorziene omstandigheden veroorzaakt .

Alle werken of eigendommen van Staats Bosbeheer welke ten gevolge van het gebruik van deze vergunning mochten worden beschadigd  moeten door en op kosten van houder op eerste aan schrijving van Staats Bosbeheer binnen de daarbij te bepalen  

Termijn tot diens genoegen worden hersteld. Bij gebreke waarvan Staats Bosbeheer de bevoegdheid heeft om het nodige te verrichten op kosten van houder zonder dat daartoe een rechtelijke machtiging zal zijn vereist.

Houder doet afstand van alle af spraken welke hij tegenover Staats Bosbeheer  zou kunnen doen gelden voor uit het gebruik  van deze vergunning door welke oorzaak ook voortvloeiende schade die mocht worden toegebracht aan de door houder aangebrachte werken of andere hem toebehorende goederen tenzij deze schade is ontstaan door grove schuld van Staats Bosbeheer.

Houder vrijwaart Staats Bosbeheer tegen alle aanspraken van derden op vergoeding wegens schade hoe ook genaamd of onheil aan personen overkomen voor zover schade of dat onheil voortvloeit of verbandhouden met deze vergunning tenzij Staats Bosbeheer nalatigheid kan worden verweten

Houder verplicht zich geen afval in of  bij het water achter te laten .

Tenten, windschermen ,honden voorwerpen die voor uit oefening  van de visserij niet strikt noodzakelijk zijn .zijn op en rond het water niet toegestaan

Houder is gehouden de kortste en of minst bezwaarlijke weg te komen en te gaan naar en van het water tenzij anders is overeen gekomen.

Staatsbosbeheer heeft het recht deze vergunning tegen elk gewenst tijdstip tussentijds in te trekken indien houder zijn verplichtingen na behoorlijk gedane waarschuwing  niet binnen  de daar bij gestelde termijn ten volle nakomt.

Vissers dienen ten allen tijde deze over een komst te kunnen overleggen.

 

 

Het is niet toegestaan vis uit te zetten

Het is niet toegestaan vis te onttrekken

Er mogen twee visstekken zoals voorgesteld door de  VHRD ingericht worden op voorwaarde  dat er zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de natuur.

De visstekken worden aan gegeven door genummerde paaltjes

Nacht vissen is toegestaan  met max 2 hengels.

Onthaak mat word geadviseerd .

Toon u reservering aan de controleurs en vergunning .

Let op u bent gast in de natuur.

Namens het bestuur VHRD te Dordrecht .

John Lubbers

 

De stekken waar gevist mag worden!

Stek 1 en 2 rechts naast de bunker
Stek 3 en 4 links en rechts naast de brug
Stek 5 en 6 en 7 aan de overzijde 

4spr

 

(Advertentie)

(Advertentie)

VHRDDordrecht Facebook Page  VHRDDordrecht Instagram Pagina 

Login-formulier

Let op, als je wilt inloggen en je bent niet zeker of je je wachtwoord nog weet: GA NIET PROBEREN, maar vraag gewoon een nieuw wachtwoord aan. Na drie keer inloggen met een verkeerd wachtwoord wordt je toegang geblokkeerd.

visplanner2Met VISplanner zie u direct op Google Maps kaart waar u met uw VISpas(sen) wel en niet mag vissen. Er is uitgebreide informatie over het water beschikbaar. Daarnaast ziet u eenvoudig waar er handige visvoorzieningen in de buurt zijn.

Download nu uw mobiele VISplanner app. Onmisbaar voor onderweg!

Voor Iphone

Voor Android

Wie is online

We hebben 298 gasten en geen leden online